Operasyon Ede men

Efò Sekou pou Siklòn Idalia

United Way Miami ak Miami Herald/el Nuevo Herald te aktive Operasyon Ede men pou ede viktim siklòn Ian ak siklòn Fiona. Siklòn nan te devaste anpil nan kominote vwazen yo nan rejyon Big Bend ak pati nan nò Florid. Yo rapòte pèt ak domaj pwofon.

Pou sipòte ak ede fanmi ki afekte nan trajedi inatandi sa yo, tanpri fè yon don anba nan Operasyon Ede men.

100% lajan ki rasanble atravè Operasyon Ede men pral itilize pou achte atik e bay sèvis sekou ki nesesè nan Karayib la pandan moman kriz sa a atravè òganizasyon san bi likratif kap travay sou tè a.

Pou fè yon don atravè lajan kript, klike sou bouton ki anba a pou peye via Giving Block.

Powered by The Giving Block

Fòm don

* = enfòmasyon obligatwa

 

Tanpri chwazi kalite peman ou:


$

Please select your payment type. Your gift last year was .

Bill Me Payment

Securities Payment

Jul 01, 2024
$
$
$

Paj konfimasyon ka pran kèk moman pou parèt. Tanpri klike sou Kontinye yon sèl fwa. Mèsi.

This site contains confidential information. Each account is intended only for the person to whom it is assigned by the United Way. Any other use of an account is prohibited.

A copy of the official registration and financial information may be obtained from the Division of Consumer Services by calling 1-800-HELP-FLA (435-7352) toll-free within the state or by visiting www.FloridaConsumerHelp.com. Registration does not imply endorsement, approval or recommendation by the state. 100% of contributions are received by United Way Miami. Registration number: SC-00630.


E-Pledge Security & Privacy Statement